Udokumentowana historia Banku rozpoczyna się od 7 maja 1907 roku, kiedy to w Sądzie Grodzkim w Gniewie pod numerem 7 zarejestrowany został "Bank - spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością". Siedzibą Banku była kamienica przy ulicy Rynek 34, która najprawdopodobniej w roku 1919 przeniesiona została do obecnie zajmowanego budynku. Charakteryzując okres 33 pierwszych trzech lat działalności Banku, aż do wybuchu II wojny światowej można określić go jako placówkę o niewielkiej liczbie członków, wkładów, kredytobiorców i niedużej sumie bilansowej.

W dniu 3 września 1939 roku Gniew został zajęty przez wojska hitlerowskie. Zaczęły się prześladowania Polaków. Wśród ofiar znaleźli się działacze Bankowi. Władze hitlerowskie ustanowiły nad bankiem zarząd komisaryczny Główny Urząd Powierniczy wydał decyzje o konfiskacie Banku Ludowego w Gniewie z całym ruchomym i nieruchomym majątkiem. Po wyzwoleniu miasta co nastąpiło 7 marca 1945 roku do zabezpieczenia mienia i utrzymania porządku, a także organizacji życia w Gniewie przyczynili się także działacze bankowi związani z placówką przed wojną.

W dniu 24 marca 1946 roku obyło się walne zgromadzenie, które przyjęło statut firmy "Bank Ludowy, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Gniewie". Na mocy dekretu o reformie bankowej z 25 października 1948 roku, który wszedł w życie w 1950r., istniejące spółdzielnie, w tym również i nasza przekształcone zostały w Gminne Kasy Spółdzielcze. W 1956 roku przyjęto nowy statut, który zawierał tendencje odnowy ruchu spółdzielczego. Przywrócono Radę Nadzorczą i po raz pierwszy wybrano delegatów na wojewódzką konferencje kas spółdzielczych. Zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza.

Gruntowną zmianę sytuacji kas spółdzielczych wprowadziła ustawa z 29 maja 1975 roku o nowelizacji dekretu o reformie bankowej. W tym okresie ożywiono działalności samorządową. Znacznie rozszerzyła się działalność Banku. W tym samym roku na mocy ustawy o Prawie Bankowym spółdzielnie oszczędnościowo- pożyczkowe uzyskały jedną wspólną nazwę Bank Spółdzielczy. Lata 1981-1990 to okres dalszego rozwoju Banku. Reforma systemu politycznego, społecznego i gospodarczego zapoczątkowana w latach 1988-1990 spowodowała również zmiany w spółdzielczości bankowej, jej sytuacji prawnej i ekonomicznej. W 1994 roku na mocy ustawy "O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw" Bank Spółdzielczy w Gniewie należał do trójszczeblowej struktury organizacyjnej i był akcjonariuszem i jednym z założycieli Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S. A. w Bydgoszczy. Pod rządami nowej ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku "O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających" nasz Bank zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S. A. z siedzibą w Poznaniu.